VISIE

Die Mokopane Besigheidskamer streef daarna om ‘n verteenwoordigende stem vir plaaslike besighede te wees; ‘n bevorderlike besigheidsomgewing te skep en ledebelange te bevorder.

MISSIE

‘n Geskikte omgewing daar te stel in Mokopane/ Mogalakwena, vir die oprigting van besighede en volhoubare ekonomiese groei deur skakeling en onderhandeling met relevante rolspelers. Om ‘n gerespekteerde en erkende liggaam op plaaslike, provinsiale
en nasionale vlak te wees. Toepaslike dienste aan lede te gee om eties aanvaarbare en volhoubare sakepraktyke te bevorder. Die bevordering van ledebelange. Om die
meerderheid van die plaaslike besigheid te verteenwoordig.

VISION

The Mokopane Chamber of Business strives to be the representative voice of local business; to create a conducive environment and to enhance members interests.
MISSION

To create a suitable environment in Mokopane / Mogalakwena, for the establishment of businesses and suitable economic growth through the linkage and negotiations with relevant stakeholders. To be a respected and acknowledged body on local, provincial and national level. To offer members suitable services to promote ethically-acceptable and sustainable business practices. To promote our member’s interests. To represent the majority of all local businesses.

Mokopane

BESIGHEIDSKAMER    |    BUSINESS CHAMBER